A Polgári Törvénykönyvünk (azaz a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény – úgyis mint “új Ptk.”) abból indul ki, hogy a vagyoni forgalom résztvevői szerződéses
kapcsolataikban legtöbbször képesek érdekeik érvényesítésére, ezért
a törvénynek csak a legszükségesebb mértékben szükséges beavat-
koznia a viszonyaikba. Ezt az elvet szerződési szabadságként nevesíti
a törvény.

Idézve az új Ptk.-ból:

6:59. § [Szerződési szabadság]
(1) A felek szabadon köthetnek szerződést, és szabadon
választhatják meg a másik szerződő felet.
(2) A felek szabadon állapíthatják meg a szerződés tartalmát. A
szerződéseknek a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó
szabályaitól egyező akarattal eltérhetnek, ha e törvény az eltérést
nem tiltja.

.A Polgári Törvénykönyvünk tehát több esetben – mintegy mintaként –
mindössze irányadó szabályokat kínál, amelyekből a szerződő felek szabadon
alakíthatják ki a kívánt tartalmat.

De miért is forduljon ügyvédhez, ha szerződni kíván?

Az egyértelműség és a későbbi jogviták lehetséges elkerülése érdekében
indokolt a professzionális jogi képviselet a szerződéses kapcsolatok terén is.
Sajnos a gyakorlati tapasztalatok azt igazolják, hogy kellő körültekintés és
szakszerű ügyvédi közreműködés mellett létrejövő szerződések esetén
számtalan kötelmi jogviszonyból származó per és egyéb jogvita elkerülhető
lett volna.

Miben tudok segíteni?

A teljesség igény nélkül kiemelném azokat a témaköröket, amelyekkel
gyakorló ügyvédként a leggyakrabban találkozom:

– a legkülönfélébb szerződések véleményezése és értelmezése,
– szerződésszegések, hibás teljesítések véleményezése, peren kívüli és perbeli képviselet,
– tulajdonátruházó szerződések (pl. adásvétel, ajándékozás, csere) szerkesztése,
– vállalkozási szerződések szerkesztése,
– megbízási szerződések készítése,
– engedményezési szerződések szerkesztése,
– bérleti szerződések létrejöttében való közreműködés,
– tartási szerződések megalkotása stb.

Keressen bizalommal irodám székhelyén Tatabányán, a Szelim út 134/E.
szám alatt! Javaslom, kérjen előzetesen időpontot!
Elérhetőségeimet, ügyvédi irodám címét a Kapcsolat címszó alatt találja.