2012. július elsejével lépett hatályba az új Munka Törvénykönyvünk, amely a korábbi szabályozáshoz képest számtalan tekintetben sokkal rugalmasabb. Talán nem esünk túlzásba, amikor azt mondjuk, hogy gyakorlatilag egyfajta keretszabályozás született, amelyet a felek – a munkáltatók és a munkavállalók – megállapodása tölt meg tényleges tartalommal. Ez a nagyfokú szabadság azonban értelemszerűen nem csupán előnyökkel jár, hanem számtalan buktatóra is lehetőséget teremt. Ha pedig már egyszer aláírtuk azt a bizonyos munkaszerződést, az a későbbiekben kizárólag a felek közös megegyezése útján módosítható.

Járjon el körültekintően, forduljon szakemberhez, legyen Ön akár a munkáltató, akár a leendő munkavállaló!
 
A fennálló munkaviszony működtetése körében felmerülő gyakorlati nehézségeken túl talán az egyik legkardinálisabb kérdés a munkaviszony jogszerű megszüntetése. A Munka Törvénykönyve szigorú alakszerűségi és tartalmi követelményeket támaszt a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatban, amely előírások megsértése súlyos jogkövetkezményeket, úgymint kártérítés fizetési kötelezettséget von maga után. 
Idézve a hatályos Munka Törvénykönyvünkből:
 

82. § (1) A munkáltató köteles megtéríteni a munkaviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben okozott kárt.

(2) A munkaviszony körében elmaradt jövedelem címén igényelt kártérítés nem haladhatja meg a munkavállaló tizenkéthavi távolléti díjának összegét.

(3) A munkavállaló az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően jogosult a végkielégítés összegére, ha munkaviszonya

a) jogellenesen nem felmondással szűnt meg, vagy

b) munkaviszonya megszűnésekor a 77. § (5) bekezdés b) pontja alapján nem részesült végkielégítésben.

(4) A munkavállaló az (1)-(2) bekezdésben foglaltak helyett követelheti a munkáltatói felmondás esetén irányadó felmondási időre járó távolléti díjnak megfelelő összeget.

83. § *  (1) A munkavállaló kérelmére a bíróság a munkaviszonyt helyreállítja, ha

a) a munkaviszony megszüntetése az egyenlő bánásmód követelményébe,

b) a 65. § (3) bekezdésébe,

c) a 273. § (1) bekezdésébe ütközött,

d) a munkavállaló a munkaviszony megszüntetésekor munkavállalói képviselő volt,

e) a munkavállaló a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését vagy erre irányuló saját jognyilatkozatát sikerrel támadta meg.

(2) A munkaviszony helyreállítását követően keletkezett, a munkaviszonyban töltött időhöz kapcsolódó jogosultság tekintetében a munkaviszony megszüntetése (megszűnése) és annak helyreállítása közötti tartamot munkaviszonyban töltött időnek kell tekinteni.

(3) Meg kell téríteni a munkavállaló elmaradt munkabérét, egyéb járandóságát és ezt meghaladó kárát. Elmaradt munkabérként a munkavállaló távolléti díját kell figyelembe venni.

(4) Az elmaradt munkabér és egyéb járandóság összegének számításánál le kell vonni,

a) amit a munkavállaló megkeresett, vagy az adott helyzetben elvárhatóan megkereshetett volna, továbbá

b) a munkaviszony megszüntetésekor kifizetett végkielégítést.

84. § (1) A munkavállaló, ha munkaviszonyát jogellenesen szüntette meg, köteles a munkavállalói felmondás esetén irányadó felmondási időre járó távolléti díjnak megfelelő összeget megfizetni.

(2) A munkavállaló, ha a határozott tartamú munkaviszonyát szünteti meg jogellenesen, a határozott időből még hátralévő időre járó, de legfeljebb háromhavi távolléti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni.

(3) A munkáltató követelheti az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó kárának megtérítését is. Ezek együttesen nem haladhatják meg a munkavállaló tizenkét havi távolléti díjának összegét.

(4) A jogellenes munkaviszony-megszüntetés szabályait kell megfelelően alkalmazni, ha a munkavállaló munkakörét nem az előírt rendben adja át.

 
Amennyiben Ön munkáltatóként a munkaviszony megszüntetését tervezi, vagy munkavállalóként szembesül a munkáltatója ez irányú megkeresésével, mielőtt a jogellenes megszüntetés hibájába esne, vagy a releváns jogai ismeretének hiányában Önre hátrányos megállapodást írna alá, kérem, keressen bizalommal. Készséggel állok rendelkezésére! 
 
Előzetes időpont egyeztetést követően várom Tatabányán, a Szelim út 134/E.. szám alatt.
Ügyvédi irodám további elérhetőségeit a Kapcsolat címszó alatt találja.