Az új Polgári Törvénykönyvünk (2013. évi V. törvény) a szerződésen kívül okozott kárért való felelősség általános szabályát a következőképpen határozza meg:

6:519. § [A felelősség általános szabálya]

Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.

A károkozó főszabály szerint a károsult teljes kárát köteles megtéríteni, amely nem korlátozódik kizárólag a károsult vagyonában beállt értékcsökkenésre, hanem magába foglalja az elmaradt vagyoni előnyt és a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket is.

Ellenben a károsultat is terhelik bizonyos kötelezettségek, úgymint kármegelőzési, kárelhárítási és kárenyhítési kötelezettségek, és amennyiben ezek valamelyikét a károsult felróhatóan megszegi, az emiatt keletkezett kárt a károkozó mégsem lesz köteles megtéríteni.

Az új Polgári Törvénykönyvünk azonban a fentebb hivatkozott és csupán elenyésző mértékben taglalt felelősségi szabályokon túl speciális felelősségi szabályokat is rögzít, mint pl. a veszélyes üzemi felelősség, a termékfelelősség, a vétőképtelen személy vagy épp állatok által okozott károkért való felelősség szabályait és még sorolhatnám hosszasan.

 A jogszabályok rengetegében könnyű eltévedni, ezért javaslom, forduljon szakemberhez, kérjen ügyvédi tanácsot ill. segítséget, legyen akár Ön a károsult vagy éppen a károkozó!

De mit is tegyen, ha baleset érte?

  A mindennapokban talán leggyakrabban a közlekedési balesetben vétlen félként sérült személyek kártérítési igényeivel találkozunk.

Baleset bekövetkeztekor nyilvánvalóan a felépülése a legelső és legfontosabb, azonban a szakszerű jogi segítség nélküli vagy épp az elkésett intézkedés olyan következményekkel járhat, amelyeket a későbbiekben már nem vagy csak nagyon nehezen lehet korrigálni.

Lépjen tehát mielőbb, akár hozzátartozója útján is, keressen, hogy segíthessek!

Jogi tanácsadás keretében meghallgatom, tájékoztatom a szükséges teendőkről, felvilágosítom a jogairól és kötelezettségeiről annak érdekében, hogy a felmerült kára – legyen az vagyoni vagy nem vagyoni, amely utóbbit már sérelemdíjként említ a törvény –  teljes mértékben térülhessen.

Szükség szerint ellátom a sértetti képviseletét a büntető eljárásban is, a károkozó kötelező gépjármű felelősségbiztosítója (adott esetben a Magyar Biztosítók Szövetsége) előtti ügyintézést és a peren kívüli kárrendezési eljárásban való közreműködést  teljes körűen vállalom, amennyiben pedig a biztosító társasággal nem sikerülne korrekt egyezségi megállapodást kötnie, polgári peres képviseletét is ellátom az illetékes bíróság előtt kárának minél teljeskörűbb megtérülése érdekében.

Mit tegyen, ha úgy véli, nincs pénze ügyvédre?

Teljes mértékben tisztában vagyok vele, hogy károsultként újabb kiadásra biztosan nincs szüksége.

Keressen bizalommal ügyvédi tevékenységem végzésének helyén Tatabányán, a Szelim út 134/E. szám alatt! Megbeszéljük a lehetőségeit és megtaláljuk Ön számára a legmegfelelőbb konstrukciót!